Amb la finalitat d’adaptar la nostra Política de Privacitat de Dades al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que va entra en vigor el dia 25 de maig de 2018, posem en el vostre coneixement que:

El Responsable de tractament de les seves dades és l’entitat mercantil BOADA ASSOCIATS, S.L.P. – NIF: B59733709. Adreça Postal: C/ CASANOVA 226, 1r. 4rta. – 08036 BARCELONA Telèfon: 934392935. Correu electrònic: correu@boada.eu

En nom de l’empresa tractarem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los-hi el servei sol·licitat, realitzar la corresponent facturació i enviament de circulars del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat en aquells casos en que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a BOADA ASSOCIATS, S.L.P. estem tractant les seves dades personals, i per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Així mateix, l’informem que en qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició al nostre despatx, carrer Casanova, 226, 1r, 4rta. – 08036 Barcelona o bé a través del següent correu electrònic a l’adreça: correu@boada.eu

Per continuar vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.