aeat

TRIBUTARI

 • Assessorament permanent a empreses societàries i individuals en la seva vessant fiscal. Imposició directa i indirecta
 • Assessorament de patrimonis en matèria fiscal.
 • Assessorament en la planificació successòria.
 • Assessorament en qualsevol procediment amb les administracions locals, comunitats autònomes i estatal, tots ells relacionats amb la gestió, la recaptació o la inspecció dels tributs.
 • Assistència jurídica en procediments administratius, econòmic administratius i del contenciós administratiu, especialment en matèria fiscal.
 • Informació puntual i acurada de les novetats en la matèria. Emissió d’informes.

Registro mercantil

MERCANTIL

 • Dret societari: Constitució, modificació, reestructuració i extinció de societats mercantils.
 • Processos de concentració empresarial. Pactes societaris, parasocials i protocol familiar.
 • Contractació mercantil.
 • Procediments de negociació, resolució i rescissió contractuals.
 • Gestió d’actes i contractes de transcendència notarial i registral.

Seguretat Social

LABORAL

 • Altes, baixes d’empreses societàries i autònoms/es, treballadors/es de la llar, artistes i esportistes.
 • Gestió de les nòmines i retencions aplicables en funció de l’origen i la xifra d’ingressos.
 • Permisos de treball per a estrangers/es.
 • Elaboració de contractes, nòmines i certificats.
 • Assistència a Inspeccions de treball, EROS, i procediments diversos davant d’administracions laborals.

ICAC_BW

CONTABLE

 • Assessorament a l’empresa en relació a les seves obligacions comptables i registrals.
 • Revisions comptables.
 • Formulació del Comptes Anuals i dipòsit en el Registre Mercantil i en d’altres registres públics.
 • Registres comptables, llibres de comptabilitat principals i auxiliars.

civil2

CIVIL

 • Contractació en general.
 • Successions testades i intestades ( judicials i notarials).
 • Comunitats de bens i societats civils.
 • Testaments, herències, llegats, donacions.
 • Reclamacions de quantitat
 • Procediments judicials i d’execució.